Honeycomb Waxing

Full Brazilian (Women)
Front and back

Full Brazilian (Women)

Front and back

Price: $60Duration: 30 min
Eyebrows (Women)

Eyebrows (Women)

Price: $20Duration: 10 min
Underarm (Women)

Underarm (Women)

Price: $25Duration: 10 min
Petite Brazilian (Women)
Just front

Petite Brazilian (Women)

Just front

Price: $45Duration: 30 min
Bikini Line (Women)

Bikini Line (Women)

Price: $26Duration: 20 min
Bikini Line With Top (Women)

Bikini Line With Top (Women)

Price: $42Duration: 20 min
Deep Bikini (Women)

Deep Bikini (Women)

Price: $35Duration: 20 min
Deep Bikini With Top (Women)

Deep Bikini With Top (Women)

Price: $42Duration: 20 min
Buttock Strip (Women)

Buttock Strip (Women)

Price: $18Duration: 10 min
Buttock (Women)

Buttock (Women)

Price: $20Duration: 20 min
Full Legs (Women)

Full Legs (Women)

Price: $70Duration: 45 min
Upper Legs (Women)

Upper Legs (Women)

Price: $35Duration: 20 min
Lower Legs (Women)

Lower Legs (Women)

Price: $35Duration: 20 min
Inner Thigh (Women)

Inner Thigh (Women)

Price: $20Duration: 15 min
Full Arms (Women)

Full Arms (Women)

Price: $45Duration: 30 min
Half Arms (Women)

Half Arms (Women)

Price: $30Duration: 20 min
Hands With Fingers (Women)

Hands With Fingers (Women)

Price: $10Duration: 10 min
Full Face (Eyebrows Not Included)
Does not include eyebrows

Full Face (Eyebrows Not Included)

Does not include eyebrows

Price: $40Duration: 20 min
Lip (Women)

Lip (Women)

Price: $12Duration: 10 min
Nose (Women)

Nose (Women)

Price: $8Duration: 10 min
Full Neck (Women)

Full Neck (Women)

Price: $15Duration: 10 min
Sideburns (Women)

Sideburns (Women)

Price: $10Duration: 10 min
Cheeks (Women)

Cheeks (Women)

Price: $8Duration: 10 min
Chin (Women)

Chin (Women)

Price: $10Duration: 10 min
Lower Stomach (Women)

Lower Stomach (Women)

Price: $15Duration: 10 min
Lower Back (Women)

Lower Back (Women)

Price: $20Duration: 10 min
Foot With Toes (Women)

Foot With Toes (Women)

Price: $10Duration: 10 min
Back (Men)

Back (Men)

Price: $55Duration: 30 min
Back With Shoulders (Men)

Back With Shoulders (Men)

Price: $65Duration: 45 min
Shoulders (Men)

Shoulders (Men)

Price: $20Duration: 15 min
Chest (Men)

Chest (Men)

Price: $35Duration: 20 min
Stomach (Men)

Stomach (Men)

Price: $35Duration: 20 min
Ears (Men)

Ears (Men)

Price: $15Duration: 10 min
Nose (Men)

Nose (Men)

Price: $10Duration: 10 min
Full Legs (Men)

Full Legs (Men)

Price: $80Duration: 45 min
Upper Legs (Men)

Upper Legs (Men)

Price: $40Duration: 20 min
Lower Legs (Men)

Lower Legs (Men)

Price: $40Duration: 20 min
Foot With Toes (Men)

Foot With Toes (Men)

Price: $15Duration: 10 min
Hand With Fingers (Men)

Hand With Fingers (Men)

Price: $15Duration: 10 min