Honeycomb Waxing

Full Brazilian (Women)
Front and back

Full Brazilian (Women)

Front and back

 • Price: $60
 • Duration: 30 min
Eyebrows (Women)

Eyebrows (Women)

 • Price: $20
 • Duration: 10 min
Underarm (Women)

Underarm (Women)

 • Price: $25
 • Duration: 10 min
4 Week Return Brazilian (Women)

4 Week Return Brazilian (Women)

 • Price: $50
 • Duration: 30 min
Petite Brazilian (Women)
Just front

Petite Brazilian (Women)

Just front

 • Price: $45
 • Duration: 30 min
Bikini Line (Women)

Bikini Line (Women)

 • Price: $26
 • Duration: 20 min
Bikini Line With Top (Women)

Bikini Line With Top (Women)

 • Price: $42
 • Duration: 20 min
Deep Bikini (Women)

Deep Bikini (Women)

 • Price: $35
 • Duration: 20 min
Deep Bikini With Top (Women)

Deep Bikini With Top (Women)

 • Price: $42
 • Duration: 20 min
Buttock Strip (Women)

Buttock Strip (Women)

 • Price: $18
 • Duration: 10 min
Buttock (Women)

Buttock (Women)

 • Price: $20
 • Duration: 20 min
Full Legs (Women)

Full Legs (Women)

 • Price: $70
 • Duration: 45 min
Upper Legs (Women)

Upper Legs (Women)

 • Price: $35
 • Duration: 20 min
Lower Legs (Women)

Lower Legs (Women)

 • Price: $35
 • Duration: 20 min
Inner Thigh (Women)

Inner Thigh (Women)

 • Price: $20
 • Duration: 15 min
Full Arms (Women)

Full Arms (Women)

 • Price: $45
 • Duration: 30 min
Half Arms (Women)

Half Arms (Women)

 • Price: $30
 • Duration: 20 min
Hands With Fingers (Women)

Hands With Fingers (Women)

 • Price: $10
 • Duration: 10 min
Full Face (Women)
Does not include eyebrows

Full Face (Women)

Does not include eyebrows

 • Price: $40
 • Duration: 20 min
Lip (Women)

Lip (Women)

 • Price: $12
 • Duration: 10 min
Nose (Women)

Nose (Women)

 • Price: $8
 • Duration: 10 min
Full Neck (Women)

Full Neck (Women)

 • Price: $15
 • Duration: 10 min
Sideburns (Women)

Sideburns (Women)

 • Price: $10
 • Duration: 10 min
Cheeks (Women)

Cheeks (Women)

 • Price: $8
 • Duration: 10 min
Chin (Women)

Chin (Women)

 • Price: $10
 • Duration: 10 min
Lower Stomach (Women)

Lower Stomach (Women)

 • Price: $15
 • Duration: 10 min
Lower Back (Women)

Lower Back (Women)

 • Price: $20
 • Duration: 10 min
Foot With Toes (Women)

Foot With Toes (Women)

 • Price: $10
 • Duration: 10 min
Back (Men)

Back (Men)

 • Price: $55
 • Duration: 30 min
Back With Shoulders (Men)

Back With Shoulders (Men)

 • Price: $65
 • Duration: 45 min
Shoulders (Men)

Shoulders (Men)

 • Price: $20
 • Duration: 15 min
Chest (Men)

Chest (Men)

 • Price: $35
 • Duration: 20 min
Stomach (Men)

Stomach (Men)

 • Price: $35
 • Duration: 20 min
Ears (Men)

Ears (Men)

 • Price: $15
 • Duration: 10 min
Nose (Men)

Nose (Men)

 • Price: $10
 • Duration: 10 min
Full Legs (Men)

Full Legs (Men)

 • Price: $80
 • Duration: 45 min
Upper Legs (Men)

Upper Legs (Men)

 • Price: $40
 • Duration: 20 min
Lower Legs (Men)

Lower Legs (Men)

 • Price: $40
 • Duration: 20 min
Foot With Toes (Men)

Foot With Toes (Men)

 • Price: $15
 • Duration: 10 min
Hand With Fingers (Men)

Hand With Fingers (Men)

 • Price: $15
 • Duration: 10 min